Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene voorwaarden zijn ook als document aan te vragen. Zij worden op verzoek per mail of per post ter beschikking gesteld.

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Algemene bepalingen
 • Artikel 3. Offertes, aanbiedingen
 • Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht
 • Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 6. Overmacht
 • Artikel 7. Facturering en betaling
 • Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever
 • Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • Artikel 10. Vrijwaring
 • Artikel 11. Intellectuele eigendom
 • Artikel 12. Reclames en klachten
 • Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
 • Artikel 14. Vindplaats en wijzigingen

Artikel 1. Definities

 1. Smid Verbindt: opdrachtnemer gevestigd te (5757 AA) Liessel, aan het Loon 37 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22043152.
 2. Smid Verbindt werkt als verbinder en adviseur op het gebied van management en bedrijfsvoering, houdt zich bezig met technische advisering op het gebeid van stedebouw-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie en is dienstverlenend aan het onderwijs.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Smid Verbindt een offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
 4. Opdracht: de door u aan Smid Verbindt verstrekte Opdracht die vastgelegd is in een schriftelijke overeenkomst /opdrachtbevestiging.
 5. Opdrachtbevestiging: ‘voor akkoord’ getekende offerte, een door opdrachtgever per mail bevestigde offerte of een anderszins opgesteld document of mail waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Smid Verbindt, en een Opdrachtgever waarop Smid Verbindt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Smid Verbindt en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Smid Verbindt niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Smid Verbindt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Smid Verbindt zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Smid Verbindt kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Smid Verbindt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smid Verbindt anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smid Verbindt niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Smid Verbindt wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Smid Verbindt een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Smid Verbindt is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan u heeft verstuurd.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Smid Verbindt opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nooit te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Smid Verbindt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Smid Verbindt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smid Verbindt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Smid Verbindt worden verstrekt. Smid Verbindt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Smid Verbindt is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Smid Verbindt een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Smid Verbindt gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Smid Verbindt daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Indien Smid Verbindt met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Smid Verbindt niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

Artikel 6. Overmacht

 1. Smid Verbindt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Smid Verbindt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smid Verbindt niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Smid Verbindt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Smid Verbindt zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Smid Verbindt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Smid Verbindt ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smid Verbindt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Facturering en betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Smid Verbindt aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Smid Verbindt aangegeven.
 2. Smid Verbindt is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan doorberekend. Smid Verbindt mag overeengekomen tarieven tussentijds verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, die de kostprijs van Smid Verbindt beïnvloeden.
 4. Smid Verbindt heeft te allen tijde het recht van Opdrachtgever een voorschotbetaling te verlangen, dan wel tot het verlangen van zekerheid in andere vorm in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op aan opdrachtgever toebehorende goederen.
 5. Smid Verbindt is pas gehouden te beginnen met de opgedragen werkzaamheden/diensten nadat de voorschotnota is voldaan.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Smid Verbindt heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Smid Verbindt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Smid Verbindt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Smid Verbindt verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Smid Verbindt echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient voorafgaand en tijdens de uitvoering van de opdracht alle relevante informatie die Smid Verbindt nodig heeft voor de goede uitvoering van de opdracht aan Smid Verbindt ter beschikking te stellen. Smid Verbindt wil in ieder geval, maar niet uitsluitend, weten als er zodanige veranderingen optreden in omstandigheden, bedrijfsvoering, bedrijfsstructuur of anderszins, dat deze veranderingen invloed hebben op de door Smid Verbindt uit te voeren opdracht of te geven adviezen.
 2. Smid Verbindt kan alleen aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen als opdrachtgever het in artikel 8.1 bepaalde naleeft.
 3. Als voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Smid Verbindt zijn gesteld, of als opdrachtgever op andere wijze niet aan de (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Smid Verbindt bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
 4. Opdrachtgever is zelf en volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door opdrachtgever aan Smid Verbindt verschafte informatie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Smid Verbindt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Smid Verbindt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Smid Verbindt is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Smid Verbindt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Smid Verbindt beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Smid Verbindt is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Smid Verbindt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Smid Verbindt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Smid Verbindt toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Smid Verbindt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smid Verbindt of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Smid Verbindt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Smid Verbindt toerekenbaar is. Indien Smid Verbindt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Smid Verbindt zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Smid Verbindt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Smid Verbindt en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Smid Verbindt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Smid Verbindt heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Reclames en klachten

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen binnen veertien dagen fa factuurdatum en schriftelijk te geschieden. Indien de tijdstermijn wordt overschreden worden reclames nietig verklaard.
 2. Klachten over nakoming van een overeenkomst dienen door Opdrachtgever altijd eerst en schriftelijk aan Smid Verbindt gemeld te zijn. Opdrachtgever moet klachten binnen twee maanden nadat Opdrachtgever kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de klacht melden aan Smid Verbindt. Na deze termijn vervallen eventuele rechtsvorderingen.
 3. Reclames of klachten hebben geen invloed op betalingsverplichtingen van Opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en deze voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht of onenigheid in onderling overleg te beslechten.
 3. Als de inspanning gedaan op basis van artikel 13.2 niet leidt tot een oplossing is er sprake van een geschil.
 4. Voor alle geschillen tussen partijen moet zij zich wenden tot de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat Smid Verbindt schriftelijk op een klacht of reclame heeft gereageerd.

Artikel 14. Vindplaats en wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Smid Verbindt: www.smidverbindt.nl
 2. In elke offerte van Smid Verbindt wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. Smid Verbindt zal opdrachtgever direct en onverwijld een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden toesturen, na een verzoek daartoe.
 3. Deze voorwaarden zijn ingegaan op 1 maart 2019 en ook van toepassing op lopende opdrachten. Opdrachtgevers van lopende opdrachten zijn daarover per mail geïnformeerd.
 4. Smid Verbindt is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tussentijds éénzijdig te wijzigen. In dat geval wordt Opdrachtgever direct en schriftelijk worden geïnformeerd over de wijziging. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na datum van bekendmaking bezwaar te maken tegen de wijziging. Partijen treden vervolgens in overleg over de wijzigingen.
 5. Bij het uitblijven van bezwaar zijn, na gestelde termijn van 30 dagen, de wijzigingen van kracht op Opdracht.